SpiderMonkey -- JavaScript Engine

https://developer.mozilla.org/en/SpiderMonkey